ING. JAROMÍR PŘIKRYL
  • praxe v oboru 24 let
  • člen české Komory patentových zástupců od r. 1991
  • evropský patentový zástupce od 1.7.2002
  • zástupce před OHIM pro vzory a známky Společenství EU
  • zástupce před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO)
  • soudní znalec registrovaný pod č. Spr 2317/91 u Krajského soudu v Brně v oblasti patenty, vzory a ochranné známky, ekonomika - ceny a odhady

Patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991. Kancelář se odborně orientuje na celou oblast ochrany duševního vlastnictví, zejména na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky a označení původu, na smluvní vztahy v této oblasti - licenční smlouvy, smlouvy o převodu nehmotných práv apod., na ochranu práv vlastníků duševního majetku při porušování jejich chráněných a nechráněných práv.

Kancelář poskytuje komplexní služby ve výše uvedených oblastech od zjištění stavu techniky nebo zjištění stavu chráněných práv na označení, vypracování přihlášek vynálezů, vzorů nebo známek, zajištění jejich právní ochrany, sledování termínů k obnově chráněných práv a zastupování přihlašovatelů a vlastníků před patentovými úřady, případně před jinými orgány.

Své klienty přímo zastupujeme před českým Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, před Evropským patentovým úřadem, před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM. Kancelář dále zajišťuje znaleckou činnost a oceňování nehmotného majetku. Ve spolupráci se zahraničními patentovými zástupci kancelář také zajišťuje přihlašovaní vynálezů, vzorů nebo známek do zahraničí národní cestou.