1. Služby v oblasti ochrany nehmotného vlastnictví a ochranných
    známek


  1.1  Konzultační a poradenské služby
  1.2  Zastupování tuzemských i zahraničních klientů
  1.3  Ochranné známky - registrace - značka ®
  1.4  Označení původu a zeměpisná označení
  1.5  Známkové rešerše
  1.6  Ochrana výrobků - konstrukce, technologie, tvaru (designu)
  1.7  Patentové rešerše
  1.8  Ochrana obchodního tajemství - know-how, nekalá soutěž, licenční
smlouvy

2. Znalecká činnost

  2.1  Soudně-znalecké posudky v oblasti nehmotného majetku
  2.2  Tržní oceňování nehmotného majetku









1. Služby v oblasti ochrany nehmotného vlastnictví a ochranných
    známek


  1.1  Konzultační a poradenské služby

V oblasti ochrany nehmotného vlastnictví - patentů, vzorů, ochranných známek, při porušování chráněných i nechráněných práv, nekalé soutěže, licenčních smluv, převodů práv mezi firmami, přihlašování a ochrana v zahraničí.


  1.2  Zastupování tuzemských i zahraničních klientů

 • před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze
 • před Evropským patentovým úřadem (EPO)
 • před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) v řízení o mezinárodní ochranné známce
 • před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v řízení o známkách nebo vzorech Společenství EU

  1.3  Ochranné známky - registrace - značka ®

ochrana loga firmy, slovního názvu firmy, obchodních názvů nebo značek výrobků
 • vypracování přihlášek ochranných známek pro území České republiky, mezinárodních ochranných známek a komunitárních ochranných známek (CTM)
 • sledování termínů pro obnovu známek
 • sledování konkurenčních známek
 • sledování známek klientů, nejsou-li porušovány jejich známková práva
 • přihlašování známek do zahraničí - národní zápisy

  1.4  Označení původu a zeměpisná označení

 • vypracování přihlášek označení původu a zeměpisných označení
 • rešerše

  1.5  Známkové rešerše

 • na vhodné nechráněné slovní názvy před zápisem obchodního jména do obchodního rejstříku
 • na nechráněné názvy nebo loga před přihlášením označení ke známkové ochraně nebo před uvedením výrobku do obchodní sítě
 • na ochranné známky konkurenčních firem atd.

  1.6  Ochrana výrobků - konstrukce, technologie, tvaru (designu)
         - formou patentu, užitného nebo průmyslového vzoru

 • vypracování přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů
 • patento-právní rozbory chráněných řešení
 • sledování termínů pro udržování ochrany patentů nebo vzorů
 • smlouvy o převodech a převody práv, licenční smlouvy
 • přihlašování patentů a vzorů do zahraničí
 • zajišťování validace EP patentů pro území České republiky

  1.7  Patentové rešerše
 • na patentovou nezávadnost nových výrobků před jejich uvedením na trh
 • informační na stav techniky v oboru, na stav techniky výrobku
 • na konkurenční firmu a její chráněné patenty nebo vzory
 • na právní stav patentu, užitného nebo průmyslového vzoru

  1.8  Ochrana obchodního tajemství - know-how, nekalá soutěž,
         licenční smlouvy

 • ochrana obchodního tajemství a know-how
 • nekalá soutěž
 • smlouvy o know-how, o nehmotné dílo, licenční smlouvy



2. Znalecká činnost

  2.1  Soudně-znalecké posudky v oblasti nehmotného majetku
 • vypracování soudních znaleckých posudků při sporech v oblasti patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek
 • soudně-znalecké posudky v oblasti ekonomika, ceny a odhady, zejména při oceňování ochranných známek, patentů, vzorů a know-how

  2.2  Tržní oceňování nehmotného majetku
 • provádíme tržní ocenění nehmotného majetku, zejména know-how, patentů, vzorů, ochranných známek, např. za účelem jejich prodeje, navýšení základního jmění firmy, vkladu do firmy pro účely obchodního rejstříku atd.